OM OSS

AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI

AFFÄRSIDÉ

Vi ska förvärva, äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter i attraktiva lägen med fokus på orter med positiv befolkningsutveckling och där ett akademiskt, -industriellt eller näringslivsmässigt nav finns som en attraherande motor vilket genererar investeringar i infrastruktur, samhällsfunktioner och utvecklar regionen i stort.

MÄLARDALEN I ÖVERBLICK

Mälardalen är en av Sveriges mest expansiva och attraktiva regioner och uppvisar en tydlig urbaniseringstrend vilket påskyndas av Stockholms starka tillväxt. I regionen finns en stark efterfrågan efter boende och väntetiden för att få en bostad i regionen är i snitt 7-10 år i attraktiva lägen. Regionen uppvisar stark och accelererande befolkningsökning vilken överträffar utvecklingen på nationell nivå.

Här finns ett universitet med drygt 14 000 studenter.

God infrastruktur med närhet till motorväg, tåg och flera flygplatser. Regionen har utvecklats till ett logistiskt nav och transport-hub, med väldigt goda logistiklösningar som syftar till att erbjuda Sveriges mest effektiva logistikpark.

AFFÄRSMODELL

Verksamheten är inriktad på långsiktighet genom organisk tillväxt via återinvesteringar av driftöverskott och värdetillväxt. Målet är att förvärva fastigheter med säkra och starka kassaflöden och god utvecklingspotential som förädlas genom värdeskapande åtgärder för ökat driftnetto och trivsel. Vi ska genom god och hög service tillhandahålla attraktiva boenden i respektive ort vi är verksamma i.

UPPGRADERING

Vi tror att folk vill trivas i sitt boende och att efterfrågan på en uppgraderad lägenhet som erbjuder samma standard som en bostadsrätt är högre än en lägenhet med låg standard. För att möjliggöra detta vill vi uppgradera de lägenheter som blir vakanta. Detta skapar inte bara ökad trivsel utan bidrar även till ett lägre underhållsbehov och att fastigheternas generella tekniska status successivt förbättras.

UTHYRNINGSPOLICY

Hyresgästen måste vara minst 18 år och fast anställning eller annan stadigvarande inkomst.

Inkomst som motsvarar tre gånger månadshyran eller mer.

UC prövning görs på sökaren för att säkerställa att denna ej förekommer med någon form av förseningar eller tidigare ekonomiska bekymmer.

STRATEGI

Vi skapar värde för hyresgästerna, medarbetarna, aktieägarna och finansiärer samt vill medverka till en positiv utveckling för de orter Nord Properties verkar i genom att förvärva fastigheter som tidigare negligerats eller har en eftersatt förvaltning.

I praktiken innebär detta att förvaltningen utgår från vad som är bäst för hyresgästen och engagerar gärna lokala entreprenörer för att förbättra och underhålla våra hus.

För att fler ska få möjlighet till en egen bostad vill vi gärna skapa nya bostäder genom förtätning eller konvertering av lokaler till lägenheter om möjlighet finns.

INVESTERINGSSTRATEGI

Vi ska investera i fastigheter, på tillväxtmarknader med geografiskt fokus på Mälardalen, där det är möjligt att identifiera outnyttjad potential som kan utvecklas, höja intäkterna vilket avspeglas i värdet.

Vi ska förvärva och äga fastigheter i lägen som kommer attrahera hyresgäster även i framtiden vilket  minimerar vakansrisk och ger den bästa totala avkastningen. Detta gör även att vi vid en försäljningsprocess snabbt kan avyttra en eller flera fastigheter på ett snabbt och lönsamt vis.

FÖRVALTNINGSSTRATEGI

Med utgångspunkt ur ovan strategier och mål förvärva fastigheter i sådant skick och läge att förvaltningen blir så kostnadseffektiv och utan oförutsedda problem.

Vi ska leverera hög kvalité och skapa kundvärde genom lokal närvaro och bygga långsiktiga relationer med kunder såväl som medarbetare och entreprenörer.

FINANSIERINGSSTRATEGI

Nord Properties ska successivt sänka belåningsgraden för att göra sig mindre känslig för fluktuation i konjunkturen.

Hålla en genomsnittlig kriditavtalstid på 3 år

Extern fastighetsvärdering av totala beståndet årligen.

MÅL

ÖVERGRIPANDE MÅL

Företaget ska etablera sig i Mälardalen och bli en betydande aktör på bostadsmarknaden inom de närmaste 10 åren.

Skapa säker värdetillväxt genom långsiktiga investeringar med låg risk och stor potential vilka ökar intäkterna och genererar ett ökat värde.

FINANSIELLT MÅL

Företagets mål är att generera en långsiktig avkastning på eget kapital.

Nå en soliditet om minst 30 procent.

Långsiktigt nå en belåningsgrad om högst 60 procent av marknadsvärdet.

KONTAKTA OSS